S5 Soul Search - шаблон joomla Новости
Општи податоци
  • Register

Население и Населби во Општина Ресен

Подрачјето содржи 44 топоними на места, од кои 43 се рурални, од нив 39 активни, 4 неактивни и една урбанизирана средина. Во општина Ресен живеат 16.825 жители.

 

 

Арвати

137 

Лавци                   

134 

Асамати

175

Лескоец

12 

Болно

237 

Лева Река

60 

Брајчино

134 

Љубојно

186 

Царев Двор

605 

Наколец

262 

Горна Бела Црква

187

Отешево

Долна Бела Црква

237

Перово

175 

Долно Дупени

235 

Петрино

Дрмени

416 

Подмочани

306 

Евла

106

Покрвеник

65 

Eзерени

203 

Прељубје

16 

Горно Дупени

59 

Претор

142 

Грнчари

417 

Рајца

66 

Илино

Ресен

8748

Избиште

176 

Штрбово

184 

Јанковец

1169 

Шурленци

89

Коњско

Сливница

188

Козјак

117 

Сопотско

222

Kрани

416

Стење

438

Кривени

27 

Стипона

0

Kрушје

107 

Волкодери

114 

Kурбиново

137 

Златари

118 

 

 

 

 

 

Според пописот од 2002 година во општина Ресен живеат 16.825 жители од кои 50,3% женско население а 49,7% машко население,. Населението е распоредено во 4.847 домаќинства и 8.215 станови, со просечен број на членови во домаќинство 3,5 и просечна населеност од 23 жители на 1км2.Според национална структура македонци се 76,07%, албанци 9,13%,турци 10,68%, срби 0,44%, власи 0,15%, роми 1,09 и други 2,44%.

 

Подрачјето на општината е утврдено со закон и ги опфаќа подрачјата на населените места, градот Ресен и селата: 

 

Арвати, Асамати, Болно, Брајчино, Волкодери, Горна Бела Црква, Горно Дупени, Грнчари, Долна Бела Црква, Долно Дупени, Дрмени, Евла, Езерени, Златари, Избиште, Илино, Јанковец, Козјак, Коњско, Крани, Кривени, Крушје, Курбиново, Лавци, Лева Река, Лескоец, Љубојно, Наколец, Отешево, Перово, Петрино, Подмочани, Покрвеник, Прељубје, Претор, Рајца, Сливница, Сопотско, Стење, Стипона, Царев Двор, Штрбово и Шурленци. Односно 44 топоними на места, од кои 43 се рурални, од нив 39 активни, 4 неактивни и една урбанизирана средина. 

Во општина Ресен, во хармонична мултиетничка средина живеат 16.825 жители. Според последниот официјален попис во 2002 година.

 

1.Ресен

Ресен е општински центар и мал град со 8848 жители (попис 2002), од кои:

·    Македонци 7,011 - 80,14%

·    Турци 1.119 - 12,79%

·    Албанци 205 - 2,34%

·    Роми 169

·    Срби 58

·    Власи 18

·    останати 178

 

2.Арвати

Арвати е село во Општина Ресен., надморска височина 1010 метри, површина на атарот 576.6 км2, според последниот попис во 2002 имало 137 жители.

 

3.Асамати

Асамати е село во Општина Ресен., надморска височина 860 метри, површина на атарот 1,9 км2, според последниот попис во 2002 имало 175 жители.

 

4.Болно

Болно е село во Општина Ресен., надморска височина 915метри, површина на атарот 29,4 км2, според последниот попис во 2002 имало 237 жители (234 Македонци.Срби 1, Останати 2)

 

5.Брајчино

Брајчино  е село во Општина Ресен., надморска височина 1000 метри, површина на атарот 60,2 км2, според последниот попис во 2002 имало 134 жители

 

6.Волкодери

Волкодери е село во Општина Ресен., надморска височина 890 метри, површина на атарот 5,9  км2, според последниот попис во 2002 имало 114 жители

 

7.Горна Бела Црква

Горна Бела Црква е село во Општина Ресен., надморска височина 864 метри, површина на атарот 2,6 км2, според последниот попис во 2002 имало 187 жители

 

8.Горно Дупени

Горно Дупени село во Општина Ресен., надморска височина 910 метри, површина на атарот 6,7 км2, според последниот попис во 2002 имало 59 жители.

 

9.Грнчари

Грнчари е е село во Општина Ресен., надморска височина 890 метри, површина на атарот 11,3 км2, според последниот попис во 2002 имало 417 жители

 

10.Долна Бела Црква

Долна Бела Црква  е село во Општина Ресен., надморска височина 860 метри, површина на атарот 5,7 км2, според последниот попис во 2002 имало 237 жители.

  

11.Долно Дупени

Долно Дупени е село во Општина Ресен., надморска височина 890 метри, површина на атарот 14,2 км2, според последниот попис во 2002 имало 235 жители.

  

12.Дрмeни

Дрмени е село во Општина Ресен., надморска височина 858 метри, површина на атарот 4,5 км2, според последниот попис во 2002 имало 416 жители.

 

13.Евла 

Евла е село во Општина Ресен., надморска височина 925 метри, површина на атарот 26,1 км2, според последниот попис во 2002 имало 106 жители.

  

14.Езерани

Езерани  е село во Општина Ресен., надморска височина 857 метри, површина на атарот 6,6 км2, според последниот попис во 2002 имало 203 жители.

 

15.Златари

Златари  е село во Општина Ресен., надморска височина 1040 метри, површина на атарот 15,9 км2, според последниот попис во 2002 имало 118 жители.

 

16.Избишта

Избишта е село во Општина Ресен., надморска височина 960 метри, површина на атарот 7,1 км2, според последниот попис во 2002 имало 176 жители.

 

17.Илино

Илино е село во Општина Ресен., надморска височина 1020 метри, не е населено ( раселно) и не се водат катастарски 

  

18.Јанковец

Јанковец е село во Општина Ресен., надморска височина 890  метри, површина на атарот 9,1 км2, според последниот попис во 2002 имало 1169 жители.

 

19.Козјак

Козјак е село во Општина Ресен., надморска височина 868  метри, површина на атарот 6,3 км2, според последниот попис во 2002 имало 117 жители.

 

20.Коњско

Коњско е село во Општина Ресен., надморска височина 857  метри, површина на атарот 3,9 км2, според последниот попис во 2002 имало 4 жители.

 

21.Крани

Крани е село во Општина Ресен., надморска височина 960  метри, површина на атарот 6,1 км2, според последниот попис во 2002 имало 416 жители.

 

22.Кривени

Кривени е село во Општина Ресен., надморска височина 950  метри, површина на атарот 17,2 км2, според последниот попис во 2002 имало 27 жители.

  

23.Крушје

Крушје е село во Општина Ресен., надморска височина 1040  метри, површина на атарот 21,2 км2, според последниот попис во 2002 имало 107 жители.

 

24.Курбиново

Курбиново е село во Општина Ресен., надморска височина 960  метри, површина на атарот 13,5 км2, според последниот попис во 2002 имало 137 жители.

 

25.Лавци

Лавци е село во Општина Ресен., надморска височина 926 метри, површина на атарот 16,6 км2, според последниот попис во 2002 имало 134 жители.

  

26.Лева Река

Лева Река е село во Општина Ресен., надморска височина 950 метри, површина на атарот 24,6 км2, според последниот попис во 2002 имало 60 жители

 

27.Лескоец

Лескоец е село во Општина Ресен., надморска височина 1025  метри, површина на атарот 24,9 км2, според последниот попис во 2002 имало 12 жители

 

28.Љубојно

Љубојно е село во Општина Ресен., надморска височина 920  метри, површина на атарот 13,6 км2, според последниот попис во 2002 имало 186 жители.

 

29.Наколец 

Наколец е село во Општина Ресен., надморска височина 854  метри, површина на атарот 4,8  км2, според последниот попис во 2002 имало 262 жители.

 

30.Отешево

Отешево е село во Општина Ресен., надморска височина 910  метри, површина на атарот 13,2 км2, според последниот попис во 2002 имало се води како раселено.

  

31.Перово

Перово е село во Општина Ресен., надморска височина 865  метри, површина на атарот 4,0 км2, според последниот попис во 2002 имало 175 жители.

 

32.Петрино

Петрино е село во Општина Ресен., надморска височина 1080  метри, површина на атарот 11,3  км2, според последниот попис во 2002се води како раселено

 

33.Подмочани

Подмочани е село во Општина Ресен., надморска височина 890  метри, површина на атарот 12,6 км2, според последниот попис во 2002 имало 306 жители.

 

34.Покрвеник

Покрвеник е е село во Општина Ресен., надморска височина 940  метри, површина на атарот 10,5 км2, според последниот попис во 2002 имало 65 жители

 

35.Прељубје

Прељубје е е село во Општина Ресен., надморска височина 1020  метри, површина на атарот 2,5 км2, според последниот попис во 2002 имало 16 жители.

 

36.Претор

Претор е е село во Општина Ресен., надморска височина 900  метри, површина на атарот 3,9 км2, според последниот попис во 2002 имало 142 жители.

 

37.Рајца

Рајца е е село во Општина Ресен., надморска височина 910 метри, површина на атарот 4,5 км2, според последниот попис во 2002 имало 66 жители.

 

38.Сливница 

Сливница  е село во Општина Ресен., надморска височина 940  метри, површина на атарот 10,3 км2, според последниот попис во 2002 имало 188 жители

  

39.Сопотско

Сопотско е е село во Општина Ресен., надморска височина 910  метри, површина на атарот 20,4 км2 , според последниот попис во 2002 имало 222 жители.

 

40.Стење

Стење е  село во Општина Ресен., надморска височина 855  метри, површина на атарот 17,4 км2, според последниот попис во 2002 имало 438 жители.

 

41.Стипона 

Стипона е село во Општина Ресен., надморска височина 920 метри, површина на атарот 32,0 км2, според последниот попис во 2002 се води како раселено.

  

42.Царев Двор

Царев Двор е село во Општина Ресен., надморска височина 863 метри, површина на атарот 7,5 км2, според последниот попис во 2002 имало 605 жители

 

43.Штрбово

Штрбово е село во Општина Ресен., надморска височина 1040  метри, површина на атарот 10,3 км2, според последниот попис во 2002 имало 184 жители

 

44.Шурленци

Шурленци е село во Општина Ресен., надморска височина 960 метри, површина на атарот 11,2 км2, според последниот попис во 2002 имало 89 жители

 

 

 

Временска прогноза

Light Rain

5°C

Resen

Light Rain

Humidity: 81%

Wind: 14.48 km/h

  • 24 Mar 2016

    Rain/Snow 6°C 0°C

  • 25 Mar 2016

    Partly Cloudy 7°C -3°C

PrespaNews

Prespanews.com не одговара и не мора да се согласува со ставовите и реакците на своите читатели и колумнисти кои ги објавува  во дел од своите  рубрики. Не е Забрането преземање/копирање на содржините меѓутоа ред е да се побара  претходна согласност од авторот или од редакцијата Контакт 24/7   Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.